Bezwaarprocedure

De bezwaarprocedure kunt u gebruiken als u het niet eens bent met de inhoud en uitslag van het psychologisch advies. De bezwaarprocedure geldt voor alle onderzoeken, ook de onderzoeken die vallen onder de wetgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

In deze bezwaarprocedure leest u welke stappen u kunt ondernemen als u het niet eens bent met de uitslag van het psychologisch onderzoek. Ook vertellen we welke stappen de medewerkers van Human Company moeten nemen wanneer u als kandidaat een bezwaar indient.


1. Bezwaar maken bij de adviseur

Na elke assessment heeft een kandidaat recht op een nabespreking van de testuitslag. Dat is normaal. In een nabespreking geeft de psycholoog/adviseur een toelichting op de resultaten en hoe hij tot zijn advies is gekomen. Mocht u bezwaar hebben tegen de uitslag, dan kunt u dat in dit gesprek al vertellen. De adviseur bekijkt dan samen met u of er redenen zijn voor een (gedeeltelijk) heronderzoek. Hierbij wordt het Beslisprotocol Afwijkende Contities gebruikt. Dat is de standaard procedure van Human Company die bepaalt of omgevingsfactoren uw testresultaten negatief hebben beïnvloed. Als u het met de adviseur tijdens dit gesprek niet eens wordt, kunt u schriftelijk een officieel bezwaar indienen.


2. Schriftelijk bezwaar indienen

U kunt een bezwaar binnen acht weken na datum waarop het assessment is uitgevoerd schriftelijk indienen. In het bezwaar beschrijft u waarom u het niet eens bent met de uitslag en/of het psychologisch advies. Ook vermeldt u daarbij welke adviseur verantwoordelijke was voor het rapport dat over u is opgemaakt. U stuurt het bezwaar aan de directiesecretarasse van Human Company, zij zorgt er voor dat uw bezwaar bij de verantwoordelijke leidinggevende terecht komt. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw brief, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.


3. Beoordeling van uw bezwaar

De leidinggevende is verantwoordelijk voor de behandeling van uw bezwaar. Bij de behandeling van uw bezwaar wordt beoordeeld of het assessment en de uitkomst ervan, tot stand is gekomen volgens de geldende procedures. Hiertoe wordt het dossier geraadpleegd en informatie verzameld bij u, bij de adviseur die eindverantwoordelijk was voor het onderzoek en de uitslag, bij de psychologisch assistent die u begeleid heeft tijdens het onderzoek en, indien nodig, bij de opdrachtgever van het onderzoek. Ook kan de leidinggevende een onafhankelijke derde partij inschakelen; bijvoorbeeld de relatiebeheerder van de betreffende opdrachtgever, de kwaliteitscoördinator van Human Company of een in- of externe deskundige. In alle gevallen blijft de leidinggevende verantwoordelijk voor het verloop van de bezwaarprocedure.


4. Uitkomst van de beoordeling

Binnen vier weken na indiening van het bezwaar, stelt de leidinggevende u schriftelijk op de hoogte van de uitkomsten van het onderzoek en de genomen beslissing. Ook geeft de leidinggevende dan aan wat de eventuele vervolgstappen zijn. De adviseur die verantwoordelijk was voor uw psychologisch onderzoek, ontvangt ook deze beslissing. Met uw goedkeuring kan ook de opdrachtgever van het onderzoek de uitkomst ontvangen. De uitkomst van de beoordeling is definitief. U kunt niet opnieuw bezwaar maken tegen de beslissing, de testresultaten of het psychologisch advies.

Uw bezwaar is terecht

Is de uitkomst van de bezwaarprocedure dat er procedureel of inhoudelijk een fout is gemaakt, dan zal Human Company een geheel of gedeeltelijk heronderzoek verzorgen. De uitslag van het heronderzoek is bindend, ook als deze hetzelfde is als bij het oorspronkelijke onderzoek. U kunt niet opnieuw bezwaar maken tegen de testresultaten of het psychologisch advies.
Alleen voor de onderzoeken met een uitspraak over de veiligheidsgeschiktheid, vallend onder de wetgeving van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, kan Human Company een ander gecertificeerd bureau vragen voor een onafhankelijke herbeoordeling. De kosten hiervan zijn dan voor rekening van Human Company. Human Company ontvangt ook een afschrift van het heronderzoek.

Uw bezwaar is niet terecht

Is de uitkomst van de bezwaarprocedure dat er geen procedurele of inhoudelijke fouten zijn gemaakt, dan zal Human Company géén heronderzoek inrichten. Uw bezwaar wordt in dat geval beschouwd als niet terecht. U kunt zich dan richten tot de oorspronkelijke opdrachtgever, met het verzoek om een onafhankelijke herkeuring. De opdrachtgever is hiertoe echter niet verplicht. Gaat het psychologisch onderzoek om een wettelijke keuring voor veiligheidsfuncties, dan moet deze eventuele herkeuring uitgevoerd worden door een door de minister aangewezen herkeuringsinstituut. Dit kan op grond van artikel 10 lid 2 Besluit Spoorwegpersoneel 2011. De kosten van een herkeuring komen dan echter niet voor rekening van Human Company.


Tot slot

Een bezwaarprocedure staat los van de beslissingen die een opdrachtgever over u neemt. Human Company is dan ook niet aansprakelijk voor beslissingen die voortvloeien uit het gegeven advies. Wanneer u het niet eens bent met de genomen beslissing (bijvoorbeeld over indiensttreding) dan kunt u zich tot de opdrachtgever van het onderzoek wenden.

Uw bezwaar kun u richten aan:

Human Company
T.a.v. Directiesecretaresse
Stationsplein 89
3818 LE AMERSFOORT

 

×

Make an appointment and we’ll contact you.